Družstvo NAPROTI

Jak a proč vzniklo družstvo naproti

Družstvo NAPROTI se hlásí k principům sociální ekonomiky. Naším obecně prospěšným cílem je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním s cílem zvýšení kvality jejich života při dodržování etických principů včetně principů rovných příležitostí. Zároveň poskytujeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou Ostrava přípravu k práci osobám se ZP.

Družstvo NAPROTI zaměstnává především osoby se zdravotním postižením v minimálním podílu 50 % z celkového počtu zaměstnanců. Ti jsou zapojeni do rozhodovacích procesů, participují na definování strategických cílů a na chodu sociálního podniku prostřednictvím společných pracovních setkání.

Základní informace

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Olga Rosenbergerová
předsedkyně Družstva NAPROTI

ČLENSKÁ SCHŮZE

Mgr. Hana Navrátilová
MUDr. Jana Špačková
Jana Krobotová
Mgr. Olga Rosenbergerová
Ing. Radovan Maresz

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Zeyerova 2572/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Korespondenční adresa:
Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 28635574
DIČ: CZ28635574

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300206851/2010

Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5664950001/5500
(pro sponzory a dárce)

Videoprezentace

Podívejte se na video, které ve Francii na konferenci Handicap a práce prezentovalo ostravský Mléčný bar NAPROTI.

sociální podnikání

 • Základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudržnost, sociální odpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie.
 • Nejde o podnikání, které je vedeno potřebou maximalizovat zisk a obrat, ale je to kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu.
 • Hospodářský zisk je znovu investován do rozvoje sociálního podnikání.
 • Podstatou je rovnovážná kombinace konkurenceschopného podnikání na profesionální úrovni a plnění sociálních cílů.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ družstva naproti

 • Zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a poskytuje jim přiměřenou podporu v rámci podnikatelské činnosti,
 • vytváří udržitelné zaměstnání lidem se ZP, čemuž přizpůsobuje systém řízení a organizaci provozu,
 • poskytuje svým zaměstnancům dlouhodobou a cílenou podporu (mentoring, psychosociální podporu) s ohledem na jejich specifické potřeby,
 • realizuje přípravu k práci osobám se ZP, čímž přispívá k jejich pracovní integraci,
 • pro zvýšení kompetencí pracovního týmu organizuje motivační stáže v sociálních podnicích partnerských organizací v Itálii a Francii,
 • je podnikatelským subjektem zaměřeným na tržní produkci výrobků a služeb, kterých využívá k naplnění svých sociálních cílů,
 • společnou prací lidí s a bez postižení odstraňuje předsudky většinové společnosti,
 • zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající jejich práci, což jim přináší větší ekonomickou soběstačnost a minimalizuje jejich závislost na finanční podpoře státu, důležitý je i pocit seberealizace a společenské i ekonomické užitečnosti,
 • získává příjmy z vlastní podnikatelské činnosti a dofinancování z veřejných i soukromých zdrojů (dotace, dary, nadační příspěvky apod.), kterými vyrovnává nižší výkonnost svých zaměstnanců,
 • vytváří rovné pracovní podmínky, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti, díky čemuž zapojujeme kolegy se ZP do sociálních vztahů,
 • podniká v konkurenčním prostředí a dává rovnocenné příležitosti, reaguje na přirozené nerovnosti, ale neočekává rovnocenné výsledky,
 • bez úspěšnosti v podnikání nemůže dosáhnout naplnění sociálního cíle,
 • ovlivňuje to, co lze ovlivnit, mění to, co se změnit dá, a dělá to, co je správné.
 • Výsledky našeho hospodaření si můžete prohlédnout zde.

Náhradní plnění

Nákupem výrobků a služeb z Mléčného baru NAPROTI podpoříte práci našich zaměstnanců se ZP a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. Jde se o snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které je vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se znevýhodněním.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává,
 • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ,
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění.

Čestné prohlášení o zaměstnávání OZP 2017 >

Projekty

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM V SOCIÁLNÍM PODNIKU MLÉČNÝ BAR NAPROTI
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava a Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Projekt je zaměřen na udržitelnost chráněných pracovních míst zaměstnanců se ZP, podporu účastníků tréninkového pracoviště a zvýšení stability sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.

PROFESIONALITA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU (Erasmus+)
Realizace: 2020 – 2022
Hlavním cílem projektu je usnadnění přístupu znevýhodněným skupinám, které mají zvláštní potřeby ve vzdělávání a přípravě na práci, reflektujícímu potřeby světa práce. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím profesního rozvoje zaměstnanců sociálního podniku.

Historie projektů

PRACÍ K INTEGRACI I, II
(Nadační fond Veolia)

Realizace: 10. 10. 2016-10. 4. 2017; 16. 5. 2017-16. 11. 2017
Projekt byl zaměřený na vznik 3 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o pracovní pozice zaměřené na pomocné práce při výrobě sortimentu. Prostřednictvím projektu byla dovybavena kuchyň nezbytným inventářem pro nové zaměstnance se ZP tak, aby byl zajištěn plynulý chod podniku a realizace rozšířených služeb.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM V SOCIÁLNÍM PODNIKU MLÉČNÝ BAR NAPROTI
(Statutární město Ostrava, ÚMOb MOaP)

Realizace: 2013-2021 (SMO); 2014-2021 (ÚMOb MOaP)
Projekt byl zaměřen na udržitelnost chráněných pracovních míst zaměstnanců se ZP, podporu účastníků tréninkového pracoviště a zvýšení stability sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.

ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her; statutární město Ostrava)

Realizace: 2013-2020
Projekt byl zaměřen zejména na dovybavení, opravy a údržbu provozovny.

UDRŽITELNOST A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB MLÉČNÉHO BARU NAPROTI
(Moravskoslezský kraj)

Realizace: 2014-2020
Cílem projektu byla podpora udržitelnosti a rozšíření výroby a služeb sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA NAPROTI
(Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)
Realizace: 2018
Projekt řeší dofinancování nákupu konvektomatu.

SOCIÁLNÍ PODNIK MLÉČNÝ BAR NAPROTI
(RWE)

Realizace: 1. 9. 2013-31. 12. 2013; 1. 7. 2014-30. 6. 2015; 1. 7. 2015- 30. 6. 2016
Projekt byl zaměřen na pracovní a společenskou integraci osob s handicapem, udržitelnost pracovních pozic pro zaměstnance se ZP, a to zefektivněním výroby vlastního sortimentu a organizace práce.

PROFESIONALITA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
(Leonardo da Vinci, Erasmus+)

Realizace: 29. 11. 2013-28. 8. 2014 (Leonardo da Vinci); 1. 6. 2015-1. 6. 2016 (Erasmus+)
Projekt přispěl k podpoře profesionality a využívání inovativních postupů v sociálním podnikání. Hlavním cílem odborných pracovních stáží ve Francii a Itálii pro pracovníky Mléčného baru bylo zvýšení profesního vzdělání, přenos dobré praxe od zahraničních partnerů, zefektivnění vzdělávacích i pracovních metod a zavedení inovativních postupů tak, aby došlo ke zvýšení potenciálu, rozvoji a udržitelnosti sociálního podnikání Družstva NAPROTI.

MLÉČNÝ BAR NAPROTI – UDRŽITELNOST SOCIÁLNÍHO PODNIKU
(Nadace ČEZ)

Realizace: 30. 9. 2013-30. 6. 2014
Projekt byl zaměřen na zakoupení užitkového automobilu a zajištění větší soběstačnosti sociálního podniku, zvýšení prodeje, udržitelnosti a stability mléčného baru.

MLÉČNÝ BAR NAPROTI – VZNIK A STABILIZACE TRVALE UDRŽITELNÉ SOCIÁLNÍ FIRMY
(OP LZZ, IOP)

Realizace: 31. 10. 2011-31. 3. 2012 (IOP); 1. 11. 2011-30. 10. 2013 (OP LZZ)
Projekt byl zaměřen na vznik nové podnikatelské aktivity Mléčný bar NAPROTI. Záměrem bylo vytvoření sociálního podniku v oblasti pohostinství poskytujícího diverzifikované služby při zachování sociální a ekonomické rovnováhy. V rámci projektu IOP se uskutečnil nákup zařízení a vybavení. Prostřednictvím dotace z OP LZZ vznikla nová udržitelná sociální firma, bylo zajištěno pracovní uplatnění pro 3 osoby se ZP a podpora zvýšení zaměstnatelnosti pro osoby se ZP na tréninkovém pracovišti včetně vzdělávání a poradenství.

MLÉČNÝ BAR NAPROTI – ROZJEZD SOCIÁLNÍHO PODNIKU
(Nadace ČEZ)

Realizace: 1. 8. 2011-31. 12. 2011
Projekt řešil rekonstrukci prostoru potřebnou pro změnu užívání.

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM V MLÉČNÉM BARU NAPROTI
(Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)

Realizace: 1. 9. 2011-31. 10. 2011
Pořízení bezbariérových vstupních dveří, projekt řešil nepředvídatelnou situaci, která vznikla při rekonstrukci prostoru.