Družstvo Naproti

Wi-fi

Denní tisk

Dětský koutek

Bezbariérový přístup

Zavěšený kafe

Vstup s mazlíčky

O nás

Sociální Družstvo NAPROTI založili členové Asociace TRIGON s cílem vytvářet podmínky pro pracovní integraci osob se zdravotním postižením (ZP) prostřednictvím sociálního podnikání. Zisk využíváme k rozvoji sociálního podniku a naplňování dílčích obecně prospěšných cílů tak, jak máme uvedeno ve svých Stanovách zveřejněných ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.

Družstvo NAPROTI se hlásí k principům sociální ekonomiky. Naším obecně prospěšným cílem je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním s cílem zvýšení kvality jejich života při dodržování etických principů včetně principů rovných příležitostí. Zároveň poskytujeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou Ostrava přípravu k práci osobám se ZP.

Družstvo NAPROTI zaměstnává především osoby se zdravotním postižením v minimálním podílu 50 % z celkového počtu zaměstnanců. Ti jsou zapojeni do rozhodovacích procesů, participují na definování strategických cílů a na chodu sociálního podniku prostřednictvím společných pracovních setkání.

Na projektech v oblasti vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné skupiny spolupracujeme s národními i zahraničními organizacemi a vzdělávacími institucemi. V sociálním podniku zajišťujeme praxi studentům středních a vysokých škol.

Sociální podnikání Družstva NAPROTI je orientováno lokálně na ostravský region, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Za svou činnost jsme již získali řadu ocenění.

Základní informace

Družstvo NAPROTI je registrováno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Dr vložka 2506, družstvo bylo založeno 6. září 2010.

Statutární orgán

Mgr. Olga Rosenbergerová
předsedkyně Družstva NAPROTI

Členská schůze

Mgr. Hana Navrátilová
MUDr. Jana Špačková
Jana Krobotová
Mgr. Olga Rosenbergerová
Ing. Radovan Maresz

Sídlo a bankovní spojení

Zeyerova 2572/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Korespondenční adresa:
Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 28635574
DIČ: CZ28635574

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300206851/2010

Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5664950001/5500
(pro sponzory a dárce)

Prezentace

Podívejte se na video, které ve Francii na konferenci Handicap a práce prezentovalo ostravský Mléčný bar NAPROTI.

Sociální podnikání

 • Základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudržnost, sociální odpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie.
 • Nejde o podnikání, které je vedeno potřebou maximalizovat zisk a obrat, ale je to kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu.
 • Hospodářský zisk je znovu investován do rozvoje sociálního podnikání.
 • Podstatou je rovnovážná kombinace konkurenceschopného podnikání na profesionální úrovni a plnění sociálních cílů.

Družstvo NAPROTI – sociální podnikání

 • Zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a poskytuje jim přiměřenou podporu v rámci podnikatelské činnosti,
 • vytváří udržitelné zaměstnání lidem se ZP, čemuž přizpůsobuje systém řízení a organizaci provozu,
 • poskytuje svým zaměstnancům dlouhodobou a cílenou podporu (mentoring, psychosociální podporu) s ohledem na jejich specifické potřeby,
 • realizuje přípravu k práci osobám se ZP, čímž přispívá k jejich pracovní integraci,
 • pro zvýšení kompetencí pracovního týmu organizuje motivační stáže v sociálních podnicích partnerských organizací v Itálii a Francii,
 • je podnikatelským subjektem zaměřeným na tržní produkci výrobků a služeb, kterých využívá k naplnění svých sociálních cílů,
 • společnou prací lidí s a bez postižení odstraňuje předsudky většinové společnosti,
 • zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající jejich práci, což jim přináší větší ekonomickou soběstačnost a minimalizuje jejich závislost na finanční podpoře státu, důležitý je i pocit seberealizace a společenské i ekonomické užitečnosti,
 • získává příjmy z vlastní podnikatelské činnosti a dofinancování z veřejných i soukromých zdrojů (dotace, dary, nadační příspěvky apod.), kterými vyrovnává nižší výkonnost svých zaměstnanců,
 • vytváří rovné pracovní podmínky, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti, díky čemuž zapojujeme kolegy se ZP do sociálních vztahů,
 • podniká v konkurenčním prostředí a dává rovnocenné příležitosti, reaguje na přirozené nerovnosti, ale neočekává rovnocenné výsledky,
 • bez úspěšnosti v podnikání nemůže dosáhnout naplnění sociálního cíle,
 • ovlivňuje to, co lze ovlivnit, mění to, co se změnit dá, a dělá to, co je správné.
 • Výsledky našeho hospodaření si můžete prohlédnout zde.

Náhradní plnění

Nákupem výrobků a služeb z Mléčného baru NAPROTI podpoříte práci našich zaměstnanců se ZP a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. Jde se o snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které je vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se znevýhodněním.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává,
 • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ,
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění.

Čestné prohlášení o zaměstnávání OZP 2017 >

Projekty

Rok 2018:

Rozšíření sociálního podnikání Družstva Naproti
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Projekt řeší dofinancování nákupu konvektomatu.

Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava a Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Projekt je zaměřen na udržitelnost chráněných pracovních míst zaměstnanců se ZP, podporu účastníků tréninkového pracoviště a zvýšení stability sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.

Zlepšování podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her je realizován s podporou statutárního města Ostrava.

Projekt řeší zejména dovybavení, řešení výměny vzduchu v provozovně a nutné rekonstrukce přípravny občerstvení.

Udržitelnost a rozšíření služeb Mléčného baru NAPROTI
Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je podpora udržitelnosti a rozšíření výroby a služeb sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.


Top